Konst i Gryt

Kulturrådet Anders Clason, ordförande i Konst i Gryts Vänner 2008 – 2017.

Konst i Gryts Vänner

Anders Clason avled den 30 april 2017. Han hade varit chefredaktör för Nerikes Allehanda, ordförande för Statens Kulturråd, chef för Svenska Institutet, kulturråd i London, kulturchef i Göteborg och ordförande i Hjalmar Bergman Samfundet. 2008 åtog han sig att bli ordförande för nybildade Konst i Gryts Vänner, vilket han sedan var i tio år ända till sin bortgång.

Anders Clason invigde våra utställningar med stor kompetens och humor, ofta i någon för tillfället lämplig utstyrsel. Han var en storartad talare som alltid skapade feststämning och entusiasm hos publiken. Anders brukade säga att vi förlängde hans offentliga liv.

Vi känner stor tacksamhet och glädje över att få ha haft Anders Clason i vår krets ett helt decennium. Han har berikat vår förening och vi kommer att sakna honom.

Bli medlem

Konst i Gryt bedriver konstgalleri under sommaren i Stjärnhov. För att befästa kvaliteten på verksamheten har den ideella föreningen Konst i Gryts Vänner bildats. Syftet med föreningen är att bedriva konstnärlig utställningsverksamhet av hög kvalitet, genomföra konstvisningar, konstseminarier och artistkvällar samt vara en mötesplats för konst- och kulturintresserade. Föreningen Konst i Gryts Vänner är öppen för alla!

Som medlem får du

  • inbjudan till sommarens roligaste vernissage med en intressant och vacker konstutställning samt mingel, bubbel, förtäring
  • lyssna på spännande invigningstalare och träffa framstående konstnärer som gör egna visningar exklusivt för medlemmarna

Dessutom får du inbjudan till

  • kvällsöppet med olika aktiviteter såsom möte med konstnärerna, programkvällar med bild och musik, magiska visaftnar, konserter, barn-och familjeföreställningar mm.
  • samt naturligtvis besöka utställningar närhelst det passar.

Men viktigast är att du som medlem stöder det sörmländska kulturlivet, som med Konst i Gryt fått ett nytillskott av hög kvalitet.

Medlemsavgiften fastställs årligen av styrelsen. 2017 är avgiften oförändrat 150 kr per person. Barn och ungdom upp till 18 år är hedersmedlemmar. Avgiften sätts in på Konst i Gryts Vänners plusgiro 154 49 76 – 2 Lämna gärna din e-postadress så att vi snabbt kan nå dig med inbjudningar och information.

Varmt välkommen som medlem i föreningen Konst i Gryts Vänner!

Barbara Martin ordförande

Jakob Zetterström kassör

Staffan Cullberg ledamot

Bissa Abelli ledamot

Catharina Clason ledamot

Stadgar

1. Föreningen har namnet Konst i Gryts Vänner.
2. Föreningen har sitt säte i Gryts gamla prästgård, Stjärnhov, Gnesta kommun, Södermanlands län, där föreningen hyr den sk. tiondeladan för sin verksamhet.
3. Konst i Gryt är en ideell kulturförening med syfte att utgöra en mötesplats för människor, kulturer och kulturyttringar. Föreningen ser begreppet kultur i vid bemärkelse, med utrymme för improvisation och lek. Fokus ligger på kvalitet. Föreningen arrangerar och genomför inom ramen för sin verksamhet projekt inom bildkonst, musik, teater, dans, odling och bildning.
4. Föreningens inkomster utgörs av medlemsavgifter, biljettintäkter samt bidrag. Föreningen avses inte bedrivas med vinst.
5. Föreningen Konst i Gryts Vänner är öppen för alla. Medlemsavgiften fastställs av styrelsen.
6. Medlemmarna i Konst i Gryts Vänner inbjuds att närvara vid årets vernissage samt övriga evenemang som hålls under sommaren.
7. Styrelsen består av en ordförande samt minst två ledamöter. Sekreterare och kassör utses inom styrelsen. Styrelsen kan besluta om ytterligare ledamöter.
8. Ordförande väljs på ett år. Ägarna av Gryts gamla prästgård fungerar som ständiga ledamöter. Revisorerna ska vara två.
9. Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.
10. Kallelse till årsmöte sker genom brev eller på annat sätt senast 14 dagar före årsmötet.
11. Beslut om upplösning av föreningen fattas av styrelsen, och meddelas på ordinarie årsmöte. Efter reglerade skulder ska överskottet av föreningens verksamhet tillfalla syskonföreningen Musik i Gryt.

Styrelse

Barbara Martin, ordförande
Jakob Zetterström, kassör
Staffan Cullberg, ledamot
Bissa Abelli, ledamot
Catharina Clason, ledamot

Göran Lagerstedt, revisor
Anders Westholm, revisor

Konst i Gryts Vänner
org.nummer 80 24 45 – 7684

Medlemsavgiften 150 kr/pers
insätts på plusgiro 154 49 76 – 2